animalukr.ru

Основи тваринництва і гігієна отримання молока

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ «ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра технології зберігання і переробки

тваринної сировини

КУРС ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Основи тваринництва і гігієна отримання молока»

для студентів денної форми навчання за спеціальністю 1 49 01 02 - «Технологія зберігання і переробки тваринної сировини»,

спеціалізація 1-49 01 02 02 - «Технологія молока і молочних продуктів»

Гродно 2011

УДК 637.1

(075.8)

ББК 36.95я73

М 69

Рецензенти: заступник директора з наукової роботи РУП «Інститут м`ясомолочної промисловості»

кандидат технічних наук димаря О.В .;

майстер виробничого цеху ВАТ «Молочний світ» А.В. Гончаров.

Михалюк, А.Н.

М 69

Курс лекцій з дисципліни «Основи тваринництва і гігієна отримання молока» для

студентів за спеціальністю 1-49 01 02 - «Технологія зберігання і переробки тваринної сировини», спеціалізація 1-49 01 02 02 - «Технологія молока і молочних продуктів» / А. Н. Міхалюк.- Гродно: ГГАУ, 2011 - 87 с.

Курс лекцій призначений для освоєння дисципліни «Основи тваринництва і гігієна отримання молока» студентами інженерно-технологічного факультету денної форми навчання спеціалізації 1-49 01 02 02 - «Технологія молока і молочних

продуктів »

УДК 637.1

        (075.8)

ББК 36.95я73

М 69

 Рекомендовано навчально-методичною комісією інженерно-технологічного факультету УО «ГГАУ» (протокол № 9 від 25 травня 2011р.)

© УО «Гродненський державний аграрний університет», 2011

© А. Н. Михалюк, 2011

зміст

Лекція 1 Введення в дисципліну. Біологічні та фізіологічні особливості великої рогатої худоби.

Лекція 2 Біологічні основи зростання і розвитку великої рогатої худоби.

Лекція 3 Особливості розведення великої рогатої худоби молочного напрямку. Основні породи великої рогатої худоби.

Лекція 4 Принципи нормованої годівлі великої рогатої худоби.

Лекція 5 Технологічні основи утримання ВРХ 43

Лекція 6 Властивості молока. Фактори, що впливають на склад і властивості молока.

Лекція 7 Гігієна отримання молока. 57

Лекція 8 Технологія машинного доїння. Догляд за доїльної апаратурою та молочним обладнанням

Лекція 9 Первинна обробка молока в господарстві. Переробка молока від хворих тварин

Лекція 10 Фермского молочні та їх функції Вторинна сировина від переробки молока

лекція 1

Тема: Введення в дисципліну. Біологічні та фізіологічні особливості великої рогатої худоби.

1. Тваринництво як джерело сировини для молочної та м`ясної промисловості.

2. Вплив різних факторів на отримання доброякісної продукції.

3. Біологічні та фізіологічні особливості великої рогатої худоби.

4. Види продуктивності.

1. Тваринництво як джерело сировини для молочної та м`ясної промисловості.

Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, що дає більше половини його валової продукції. Значення цієї галузі визначається не тільки високою часткою її у виробництві валової продукції, але і великим впливом на економіку сільського господарства, на рівень забезпечення важливими продуктами харчування.

Найбільш поширеними напрямками спеціалізації тваринницьких господарств Білорусі в даний час як і раніше залишаються: у скотарстві - молочне, м`ясне, молочно-мясное- в свинарстві - м`ясне, беконное- в птахівництві - яєчне, м`ясне, бройлерні, змішане.

М`ясо, молоко, яйця представляють основні продукти харчування населення характеризуються високими поживними властивостями. Без них неможливо забезпечити високий рівень харчування. Тваринництво дає цінні види сировини для промисловості: шерсть, шкіру, смушки і т.п. Розвиток тваринницьких галузей дозволяє продуктивно використовувати в сільському господарстві трудові та матеріальні ресурси протягом року. У галузях тваринництва споживаються відходи рослинництва, створюються цінні органічні добрива - гній і гнойова жижа.

У тваринництві виділяють більш вузькі галузі - за видами тварин, складу продукції та іншими ознаками.

Скотарство (розведення великої рогатої худоби) займає одне з основних місць в тваринництві країни.

Велика рогата худоба в порівнянні з іншими видами тварин має найвищу молочною продуктивністю. Молоко молочні продукти є продовольчими товарами першої необхідності. Основними виробниками молока є сільськогосподарські підприємства. Для багатьох господарств виробництво молока рентабельно і є основним джерелом щоденної виручки. Однак прибутковим воно стає тільки при достатньо високій продуктивності дійного стада і високій якості молока. Від корови при правильному вирощуванні та утриманні отримують по 5-6 тисяч кілограм молока і більше на рік при жирності 4% і вище.

Від скотарства отримують також цінне шкіряну сировину. Споживає ж велика рогата худоба найбільш дешеві рослинні корми.

Скотарство як галузь відіграє істотну роль у розвитку інших галузей сільського господарства. Рослинництву воно постачає цінні органічні добрива - гній, свинарству - молоко, необхідне для поросят раннього віку.

Свинарство є однією з найбільш продуктивних і скоростиглих галузей тваринництва. Основна продукція свинарства - м`ясо та сало. За скоростиглості, плодючості тварин, виходу м`яса і сала свинарства займає перше місце серед галузей тваринництва.

Птахівництво забезпечує населення високопоживними дієтичними продуктами харчування, а легку промисловість - цінною сировиною.

2. Вплив різних факторів на отримання доброякісної

продукції.

У Республіці Білорусь протягом багатьох років ведеться цілеспрямована робота щодо поліпшення породності великої рогатої худоби. Створена білоруська чорно-ряба порода худоби, ведуться роботи зі створення нової породи м`ясної худоби. Характерною особливістю розвитку скотарства в сучасних умовах є переклад його на промислову основу. У той же час це вимагає поліпшення якості тварин, підвищення їх продуктивності, пристосування тварин до промислових умов виробництва продукції тваринництва.

Скотарство знаходиться в тісному зв`язку з землеробством, забезпечуючи його органічними добривами і отримуючи взамін необхідні кормові засоби, які переробляє в більш поживні харчові продукти тваринного походження.

Однак на сьогоднішній день скотарство в більшості господарств Республіки ще не дає належної економічної віддачі, оскільки недостатньо повно реалізується генетичний потенціал розводяться порід тварин. Наслідок цього - досить низькі молочна і м`ясна продуктивність і продуктивність праці, великі витрати матеріальних і енергетичних ресурсів. У зв`язку з цим скотарство, як і тваринництво в цілому потребує більш досконалої організації праці та нових технологіях з урахуванням досягнень країн з високорозвиненим виробництвом тваринницької продукції.

Інтенсифікація скотарства - це отримання максимальної кількості продукції при найменших витратах кормів, енергоресурсів і праці.

Основним шляхом інтенсифікації скотарства Білорусі є створення міцної кормової бази, що дозволяє забезпечувати стабільне і повноцінне годування тварин відповідно до їх фізіологічними потребами. З цією метою слід значно збільшити врожайність кормових культур, змінити структуру кормовиробництва, збільшивши вирощування бобових і хрестоцвітих культур, що дозволить ліквідувати дефіцит білка в раціонах тварин. Заслуговує на увагу вдосконалення технологій вирощування і заготівлі кормів, застосування менш витратних технологій виробництва грубих кормів, сучасних технологій консервування соковитих і зернових кормів. Необхідні суттєві корективи у виробництві комбікормів - зниження в їх структурі частки дорогих зернових кормів і максимальне використання відходів переробної промисловості, синтетичних кормових засобів, мінеральних і вітамінних добавок і т.д. Природно, необхідно раціональне використання кормів: зниження їх втрати від заготовки до згодовування, підвищення перетравності та використання поживних речовин.

Високий рівень виробництва молока та яловичини вимагає поліпшення породного складу худоби, підвищення рівня використання спадкових якостей тварин, вдосконалення існуючих і виведення нових, більш продуктивних порід худоби, пристосованих до природно-кліматичних і господарських умов республіки, використання нових біотехнологічних прийомів.

3. Біологічні та фізіологічні особливості великої рогатої

худоби

За типом харчування велику рогату худобу відноситься до травоїдним тваринам, а за здатністю відригувати проковтнула, корм і пережовувати його - до жуйних. Жуйні тварини - корова, вівця, коза, верблюд, олень - мають складний багатоінсценує шлунок, що складається з рубця, сітки, книжки і сичуга. У цих тварин кишечник щодо довгий, що пов`язано з необхідністю перетравлювати об`ємистий грубий корм. Преджелудкі великої рогатої худоби дуже ємний: місткість рубця, наприклад, становить 150-180 л, сітки - 12 л, книжки -18 л. Завдяки такій великій ємності передшлунків жуйні можуть споживати багато грубих рослинних кормів: сіна, соломи. Мікроорганізми, що населяють преджелудкі жуйних, сприяють часткового перетравлювання тут грубого корму, в тому числі клітковини. В результаті діяльності мікроорганізмів - єдиних агентів, що розщеплюють клітковину в преджелудках, тут перетравлюється майже половина її кількості, прийнятого в грубому кормі. Неодноразове отригіваніе корми з рубця і сітки і потужні рухові скорочення рубця сприяють перетирання і подрібнення корму. Великі кількості слини (у корів до 100 л на добу) надають вмісту передшлунків напіврідку консистенцію, необхідну для просування їжі в власний шлунок-сичуг. Слина створює в преджелудках слаболужну реакцію, що сприяє розмноженню тут мікрофлори.

Завдяки такому своєрідності будови і функції травного апарату велика рогата худоба може перетравлювати великі маси дешевого грубого корму і перетворювати його в високоцінні продукти харчування - м`ясо та молоко. Це в більшій мірі відноситься до молочному худобі, який в силу конструкційних особливостей і інтенсивного обміну речовин досить енергійно продукує молоко. У свою чергу, м`ясну худобу, і перш за все молодняк, швидко відгодовується і нарощує велику кількість м`язової тканини (м`ясо).

Велика рогата худоба порівняно невибагливий і добре пристосовується до нової обстановки, що дозволяє розводити його в найрізноманітніших умовах, де він швидко відгукується на поліпшене годування. Тип нервової діяльності великої рогатої худоби змінився в процесі його одомашнення. З буйного, неврівноваженого він став спокійним, флегматичним. Статева функція у диких його форм носила сезонний характер (навесні або влітку) - отелення проходив ранньою весною. Зараз сезонності в розмноженні худоби не відзначається: приплід отримують від нього цілий рік. Велика рогата худоба виробив здатність швидко рости і розвиватися, тобто з пізньостиглої та малопродуктивної він перетворився в скоростиглий і набагато більш продуктивний. Всі ці біологічні особливості розвивалися у тварин в процесі тривалої еволюції в сприятливих умовах, створених для них людиною.

Наступна сторінка


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділитися в соц мережах:
Схожі
» » Основи тваринництва і гігієна отримання молока